ЗА ТЕАТЪРА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКАТА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
съставлява ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ,
приложение №1 към Вътрешните правила на Драматичен театър „Н.О.Масалитинов“, град Пловдив относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Правилата са приети в изпълнение на Закона за защита на личните данни(ЗЗЛД), уреждащ обществените отношения, свързани със защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, доколкото същите не са уредени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.)

Драматичен театър „Н.О.Масалитинов“ Пловдив е държавен културен институт, със седалище в град Пловдив, Република България и адрес – град Пловдив, 4000, Община Пловдив, Област Пловдив, ул.“Княз Александър І Батенберг“ №38, с адрес на електронна поща dtp@dtp.bg
По-долу ще се вписва ТЕАТЪР или администратор.
Декларацията се приема с цел осъществяване на дейността на Театъра, в качеството му на администратор на лични данни.
Декларацията за поверителност важи за всички лични данни, които ни предоставяте, ако сте в преддоговорни, договорни, офертни или преговорни отношения с нас, посещавате адреса ни на управление или сайтовете ни.
По отношение на въпроси, свързани със защитата на данните, за да упражните правата си, или за да подадете оплакване, моля, свържете се с лицето, отговарящо за защитата на личните данни от името на ТЕАТЪРА, като изпратите имейл или писмо на следните имейл или адрес:
Данни за контакт с лицето, отговарящо за личните данни:
госпожа Елена Сивкова Атанасова
адрес на ел.поща: dtp@dtp.bg
пощенски адрес: град Пловдив, 4000, Община Пловдив, Област Пловдив, ул.“Княз Александър І Батенберг“ №38.

Личните данни са свързани с всяко физическо лице, което може недвусмислено да бъде идентифицирано на база тези данни, по-специално вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес. За артистите-изпълнители – осъществяване на запис на лице, тяло и глас. Идентификацията може да се осъществи само чрез съответните данни или в комбинация с каквато и да е друга информация, която е притежание на администратора на данни, или за която е вероятно да стане негово притежание.
Ние събираме вашите данни чрез пряк контакт – при водене на преговори, сключване на договори, възлагане на работа или услуга, чрез имейл, по пощата, като потребители на сайтовете www.dtp.bg и www.tickets.dtp.bg, а именно – при регистрация в онлайн платформата за резервации и покупки на билети на Драматичен театър-Пловдив – www.tickets.dtp.bg, при абониране за бюлетин на театъра и при изпращане на запитване през сайта на Драматичен театър-Пловдив – www.dtp.bg.
Нашата дейност по обработка на личните данни е следствие на Вашето съгласие, предоставянето им от Вас и когато такива дейности по обработка са необходими за изпълнението на договор или с цел да се предприемат стъпки за сключване на договор, както и за отговор на Ваша заявка за получаване на услуга или информация.

Ние събираме и обработваме вашите лични данни за следните цели:
За да обработим Вашата резервация или онлайн покупка на билет за театрално представление или друго събитие, което се продава в онлайн платформата www.tickets.dtp.bg, събираме следните данни: имена на заявителя и имейл. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система ePay.bg, гарантираща сигурността им. www.tickets.dtp.bg НЕ съхранява номера на банкови карти.
За да Ви изпращаме новинарски и промоционални бюлетини, събираме следните данни: имейл. Във всеки един момент можете да се отпишете от бюлетина на театъра, като последвате линка Unsubscribe from this list в края на всеки бюлетин, изпратен от Театъра.
За да сключим договор ние събираме следните данни: име, ЕГН, телефонен номер, имейл, адрес за контакт.
За да сключим трудов договор ние събираме следните данни: име, ЕГН, телефонен номер, имейл, адрес за контакт, професионална квалификация, трудов стаж, медицинско състояние, документ за съдебно минало и други, изискуеми от действащото в страната законодателство.
За осъществяване на кастинг при подбор на артисти-изпълнители ние изискваме и фотографии на участващия в кастинга.
За да проведем тръжна процедура ние събираме следните данни: име, ЕГН, телефонен номер, имейл, адрес за контакт.
В някои случаи, от съображения за безопасност, за осигуряване на достъп до театралните зали, за предоставяне на отстъпки от цените на билетите или в изпълнение на трудовото и друго законодателство, ни се налага да обработваме и специални категории лични данни (чувствителни лични данни), напр. данни, свързани със здравето-когато имате нужда от специална помощ, когато сте наш служител и сте в болнични или сте под специална закрила по КТ.
За да обработим вашите чувствителни лични данни, ще ни е нужно вашето изрично съгласие. В противен случай е възможно да не сме в състояние да ви предоставим желаната услуга или закрила. Ние може да използваме вашите чувствителни лични данни, когато е необходимо, за да установим приложимостта на дадени правни претенции или да се защитим срещу такива, както и за да се уверим, че спазваме задължителните законови изисквания.
За да организираме защитата на имуществото на Театъра и лицата, ангажирани с нашата дейност, ние осъществяваме видео наблюдение на нашата територия, както и сме въвели пропусквателен режим за посещение на административната ни сграда. По повод това извършваме запис при осъществяването на видео наблюдението, който се съхранява 40 дни и запис на имената Ви при посещение в сградата. Регистрите за посетители се съхраняват в срок от 5 години от приключването на съответния хартиен носител.
Нашата дейност по обработка на данните е следствие на вашето съгласие, предаставянето ни от вас и когато такива дейности по обработка, са необходими за изпълнението на договор, или с цел да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните за сключване на договор. С оглед на спецификата на дейността на Театъра ние събираме и обработваме лични данни с цел архивиране на нашата продукция чрез записването й на хартиени, дигитални носители и облачни пространства, обявяване до неопределен кръг лица и територия на имената на артистите-изпълнители, на лицата, носещи авторските права за всеки продукт, както и на лицата, участвали при подготовката и представянето на продукта.
За целите на обявяването на нашата програма ние разгласяваме имената на всички лица, свързани с подготовката и представянето на продукта.
За целите на съставянето на афиши за предстоящи събития ние ползваме снимки на артистите-изпълнители, както и разгласяваме техните имена и имената на лицата, участващи в постановката в друга функция.
Личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването. Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
Театърът има нужда от личните данни, изброени в тази декларация, за да ви предостави нашите услуги или да бъдем страна по договор с вас. Ако не ни предоставите необходимите лични данни, ние няма да можем да ви предоставим заявената услуга или да бъдем страна по договор с вас.
Ако оттеглите съгласието си или не ни предоставите такова за използване на вашите чувствителни данни, упоменати по-горе, е възможно ние да не можем да ви предоставим всички или част от услугите, които сте заявили, както и да се съобразим с изискванията на трудовото, социално законодателство или други нормативни изисквания.
Ние обработваме вашите лични данни за период, в зависимост от целите, изложени в тази Декларация за личните данни, или за ограничения период, описан в съответните закони.
Не съхраняваме личните ви данни за по-дълго, отколкото е необходимо, обработваме ги за период на минимална продължителност съгласно целите на обработката и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа на ограничение на съхранението:
-При извършена онлайн резервация и закупен билет за наше представление до изтриване на Вашия акаунт;
-При подписан договор – до изтичане на пет години от неговото прекратяване;
-Ако личните ви данни са обработени с цел създаване на счетоводен документ, то съгласно действащия на територията на Република България Закон за счетоводството, сме длъжни да съхраним счетоводната информация на хартиен и/или на технически носител в предприятието за срок от 50 години за ведомости за заплати, 10 години за счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции, всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
-В случай че бъде инициирана съдебна или дисциплинарна процедура, личните данни ще бъдат запазвани до прекратяването на производството, включително и за периода на евентуални коригиращи стъпки, при което данните, в случаите на искови или административни производства, ще бъдат изтрити след изтичане на нормативно регулирания давностен срок.
В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието. Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.
Обработването на данни на дете е законосъобразно, при следните условия:
а) ако детето не е навършило 14 години-изисква се съгласието на неговия законен представител и
б) ако детето е навършило 14 години и не е пълнолетно – детето само изразява воля, но със съгласието на носещия родителска отговорност за него.
Театърът не носи отговорност при интернет регистрация от лице, чиято възраст не може да се удостоверени, по друг начин, освен чрез декларирането й от самото лице-потребител.
Ако искаме да използваме личните ви данни за нови цели, които не са посочени в тази Декларация за поверителност, ще ви предоставим нова декларация, в която са посочени всички условия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. Ако е нужно, ще поискаме вашето съгласие преди да започнем дейност по новото обработване на данни.
Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, вие имате възможност да реализирате всички права, регулирани в Регламента и в националното ни законодателство, включително:
Право на коригиране на неточни лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен") като поискате от администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни.
Когато Театърът е направил личните данни обществено достояние и е задължен съгласно Регламента да ги изтрие, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.
Личните Ви данни няма да бъдат изтрити, доколкото обработването е необходимо:
a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Театъра или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Театъра;
в) по причини от обществен интерес, регулирани в Регламента или във вътрешното законодателство;
г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Имате право да изискате от Театъра ограничаване на обработването на данните Ви когато оспорвате тяхната точност, обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им, когато се нуждаете от данните си за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, когато сте възразили по използването на данните Ви.
Имате право на преносимост на данните като получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени и ако това прехвърляне е технически изпълнимо.
Имате право на възражение по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби.
Имате право да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи.
За реализация на горните права вие имате следните възможности:
Имате правото да получите от нас потвърждение за това дали вашите лични данни се обработват, и ако това е налице, да поискате достъп до личните данни.
Имате правото да получите копие от личните данни, които преминават през обработка. Можем да поискаме допълнителна информация от вас за идентифициране или за допълнителни копия, които сте поискали.
Имате право да получите от нас поправка на неточни лични данни, свързани с вас. В зависимост от целите на обработването, е възможно да имате право да допълните непълни лични данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.
Имате правото да поискате от нас да изтрием вашите личните данни. В такъв случай вече няма да можем да ви предоставяме нашите услуги, изисквящи обработка на лични данни или да бъдем страна по договор с вас. Не можем да изстрием личните ви данни от договорите и документите, в които същите съществуват и има законово определен срок за съхранението им.
Имате право да поискате от нас ограничаване в обработването на вашите лични данни.
В допълнение, ако вашите лични данни се обработват предвид наш законен интерес, вие имате правото да възразите по всяко време спрямо обработката на лични данни, касаещи вас за съответната цел.
Когато обработването на вашите лични данни се основава на ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да ни давате причина, без да се начисляват такси, като кликнете върху линка, предоставен към всяко писмо, като промените предпочитанията си във вашия профил в нашия сайт или писмено – по пощата до адреса ни управление или на имейла ни, посочени по-горе. Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които сме получили чрез вашето съгласие, дадено преди оттеглянето.
Ако оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни, е възможно да не сме в състояние да ви предоставим заявените от вас услуги, да останем страна по договор с вас или да спазим трудовото или осигурително законодателство.
Всички права може да реализирате във всеки един момент, а Театърът ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искане по по реализиране на правата Ви, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако това се случи, Театърът ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.
ТЕАТЪРЪТ изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като съхранява актуализирани лични данни; унищожава ги по безопасен начин; не събира или задържа прекомерно големи количества данни; защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.
Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни.
ТЕАТЪРЪТ има право за защита на своите права и интереси да споделя личните ви данни с трети страни-например правни кантори, съдилища и други органи. Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Министрества идруги); банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения; куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни- в лично качество или като представители на други лица. ТЕАТЪРЪТ е задължен при необходимост да споделя вашите лични данни с правителствени органи, власти и други правоприлагащи органи, правителствени служби, полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.
ТЕАТЪРЪТ наема конкретни трети лица, които предоставят помощ по при извършване на дейността ни. Такива трети лица предоставят услуги за обработване на плащания, ИТ поддръжка, правни услуги и други, необходими за реализацията на дейността ни.
Информираме Ви, че Регламентът въвежда ограничения на Вашите права и нашите задължения при приемането на законодателна мярка, когато подобно ограничение е съобразено със същността на основните права и свободи и представлява необходима и пропорционална мярка в едно демократично общество с цел да се гарантира: националната сигурност; отбраната; обществената сигурност; предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност; други важни цели от широк обществен интерес за Съюза или за държава членка, и по-специално важен икономически или финансов интерес на Съюза или на държава членка, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност; защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства; предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на етичните кодекси при регламентираните професии; функция по наблюдението, проверката или регламентирането, свързана, дори само понякога, с упражняването на официални правомощия в случаите, посочени в Регламента; защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица; изпълнението по гражданскоправни искове.

Ако променим настоящата Декларация за поверителност, ще публикуваме новата версия в нашия уеб сайт, www.dtp.bg
Уеб сайтът на ТЕАТЪРА предоставя линкове към други уеб сайтове за ваше удобство и информация. Моля, имайте предвид, че е възможно тези уебсайтове да бъдат притежавани и управлявани от други компании и организации и да имат други правила за сигурност и поверителност. ТЕАТЪРЪТ няма контрол върху и не приема никаква отговорност за каквато и да е информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се на или достъпни чрез тези уебсайтове.
Ако смятате, че са нарушени Ваши права по ЗЗЛД и Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни като надзорен орган на територията на Република България. Производството е уредено в Закона за защита на личните данни.
Театърът не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации, не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

С Вътрешни правила на Драматичен театър „Н.О.Масалитинов“, град Пловдив относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)