Новини

Търг с явно наддаване за ресторант-градина

9 юли 2016, 06:44

Драматичен театър–Пловдив обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.477.1.1, със ЗП площ от 206 кв.м., с предназначение – за обществено хранене, състоящ се от зала за консумация, бар-бюфет, кухня, подготвителна, миална, преддверие, склад, гардеробна и съблекалня за персонала с тоалетна и душ, тоалетни за посетители, стълбище, разположен в партерния етаж от Камерна зала към Драматичен театър Пловдив, с предназначение – кафе-ресторант, при следното ограничение – безпрепятствено и постоянно осигуряване на достъп от вертикална хидравлична платформа чрез минаващата пред обекта топла връзка за осигуряване на достъпна среда към камерната и театралната зала.

1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.477.3.7, със ЗП от 118 кв.м, с предназначение – за търговска и обществена дейност, разположен в сутеренния етаж на административната сграда на Театъра. Обектът има спомагателна функция на основната дейност-за склад.

1.3. Част от вътрешния двор на Театъра – атриум (летен театър), като пространство за разполагане на маси за осъществяването на основната дейност – ресторант, се определя по схема, приложение №1 към проекта на договор за наем, и е с площ от 340 кв.м. Масите трябва да са разположени само в пространството по схемата и така, че да не пречат на свободния достъп на лица до Театъра (има се предвид всички входове и помещения) и не засягат обособените за преминаване места.

Всички обекти са разположени в УПИ V-Народен театър, кв.72-нов(13-стар) по плана на ЦГЧ-Пловдив, с административен адрес – град Пловдив, „Княз Александър І” №38, с идентификатор 56784.521.477 по кадастралния план и кадастралните регистри на град Пловдив.

Използването на обектите е за РЕСТОРАНТ със задължително обедно меню от понеделник до петък. Дейността не трябва да възпрепятства осъществяването на дейността на Театъра. Достъп до обектите приоритетно имат служителите, работещи в Театъра. В обектите се намират и движими вещи, които ще се предадат на Наемателя по опис, съставляващ приложение №2 към проекта на договор. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска за всички обекти -1 600 лева. Критерий за оценка на предложенията е най-високата предложена месечна наемна цена. Стъпка за наддаване – 160 лева.

Участниците да са търговци. В търга не могат да участват лица, които:

-До датата на провеждането на търга са били страна по договор с Театъра, който не е изпълнен в целия си договорен срок (независимо по коя вина или безвиновно е прекратен);

-Лица, които не са изпълнили точно каквото и да е задължение към Театъра;

-Лица, които са били управители, съдружници или собственици на капитала на търговско дружество, за което важат предните две ограничения, ако същите към момента на търга са в това си качество относно друг търговец, участващ в търга.

Тръжната документация може да се закупи от счетоводството на Драматичен театър – Пловдив от 11.07 до 10.08.2016 г. на цена от 100 лв. Оглед на имотите се извършва от 11.07 до 10.08.2016 г, след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа на **тел. 0882 925 570 **и само след закупуване на тръжната документация.

Заявление за участие в търга, попълнено на български език, и подписано от надлежен представител на търговеца, да се подаде до 17.00 часа на 10.08.2016 г. в деловодството на Драматичен театър на ул. “Княз Александър І” 38, гр. Пловдив, а търгът ще се проведе на 11 август 2016 година от 10.00 часа на същото място.