Новини

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на ресторант-градина

11 юли 2017, 05:03

Драматичен театър „Н.О.Масалитинов” – Пловдив обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, част от публична държавна собственост, находящи се в град Пловдив, ул.”Княз Александър І Батенберг” №38, за използването им като ресторант, без право на самостоятелна културна програма и живо озвучаване, както следва:

1.1. “Клуб на артиста” с площ от 206 кв.м. – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.477.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив.

1.2. Помещение със спомагателна функция – за склад с площ от 118 кв.м. – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.477.3.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив.

1.3. Част от вътрешния двор на Театъра, обособено пространство за разполагане на маси, определено по схема, с площ от 340 кв.м. – част от поземлен имот с идентификатор 56784.521.477, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив.

Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска за всички обекти – 2 150 (две хиляди сто и петдесет) лева без ДДС.

Стъпка за наддаване – 200 лева. Депозит – 2000 (две хиляди) лева, с който да е заверена банкова сметка BG21UNCR76303100113557 до 16 часа на 10 август 2017 година.

Участниците да са търговци с опит в ресторантьорската дейност.

Тръжната документация се закупува от администрацията на Театъра („Княз Александър I“ 38) всеки работен ден от 10 до 12 часа от 12 юли до 10 август 2017 година на цена от 100 лева без ДДС. Оглед на имотите ще се извършва след закупуване на тръжна документация и съставяне на график.

Заявление за участие в търга се подава до 17.00 часа на 10 август 2017 година в администрацията, а търгът ще се проведе на 11 август 2017 година от 15.00 часа на същото място – ул.”Княз Александър І Батенберг” № 38, град Пловдив, съгласно тръжната документация.

Допълнителна информация – в тръжната документация.