Новини

Търг с явно наддаване

13 февруари 2019, 12:07

На основание чл. 44 от ППЗДС обявявам условията за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.477.3.2, находящ се в град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-7957-05.10.2016 година на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на имота – град Пловдив 4000, ул.” Княз Александър І Батенберг” №34, етаж 1, с предназначение – за търговска дейност, брой нива на обекта – 1 и с площ от 40.00 кв.м., при съседни СО в сградата – на същия етаж 56784.521.477.3.1, под обекта - 56784.521.477.3.1, над обекта - 56784.521.477.3.4. Обектът се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.477.

Търгът ще се проведе на 18 март 2019 година от 14.00 часа в административната сграда на Драматичен театър „Н.О.Масалитинов” - на ул. “Княз Александър І” 38, град Пловдив, съгласно изискванията на ЗДС и ППЗДС.

Определени са следните условия на търга:

1.Срок на наемното правоотношение – 3 (три) години от датата на сключване на договора за наем.

 1. Начална тръжна месечна наемна цена - 1 420 (хиляда четиристотин и двадесет) лева, без ДДС. Върху достигнатия на търга месечен наем се начислява ДДС. Наемът ще се актуализира ежегодно и автоматично всеки януари в съответствие с обявения от НСИ индекс на инфлацията за предходната година, а за първата година – индекса на инфлацията за периода, през който е действал договора.

В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон, охрана и други, свързани с експлоатацията на обекта. Същите се заплащат от наемателя по банковата сметка на Театъра – за тези разходи, които са по партидата на Театъра или пък са договорени от последния, а за тези, които са договорени от Наемателя – по съответната договорка. Разходите се определят чрез съответните контролни измервателни уреди.

3.Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

3.1. В тридневен срок след връчването на влязлата в сила Заповед за избор на наемател, наемателят превежда по банковата сметка на Театъра:

= гаранционна вноска в размер на трикратния размер на месечната наемна цена, достигната на търга, която обезпечава изпълнението на договора и

= първия месечен наем.

3.2. Наемната цена се заплаща от първо до десето число на месеца, за който се отнася, по банковата сметка на Театъра.

3.3. Заплащането на такса „Битов отпадък“ за имота, предмет на търга, за целия срок на договора, е за сметка на Наемателя.

3.4. Сключването на договора за наем е следствие на точното изпълнение на горните задължения по т. 3.1. и ако същите не бъдат изпълнени изцяло и в срок, договор за наем няма да се сключи, процедурата по търга ще бъде продължена със следващия класирал се, без Театърът да дължи обезщетения на съответното лице. Последният губи платения депозит за участие в търга. Същото се отнася за всеки следващ класирал се кандидат.

3.5. Срокът на договора започва да тече от деня, следващ деня, в който заповедта за определяне на наемател е влязла в сила и Наемателят е изпълнил точно задълженията си по т.3.1 от тази заповед. За предаването и приемането на имота се съставя протокол.

4.Договор за наем ще бъде сключен с лицето, спечелило търга, при изпълнението на останалите изисквания по тръжната процедура.

5.Стъпка за наддаване – 100 лева.

6.Депозит за участие в търга в размер на 200 (двеста) лева, с който да е заверена банковата сметка на Театъра в „УниКредит Булбанк” АД - BG21UNCR76303100113557 до 17 часа на 15 март 2019 година. Депозитът трябва да бъде внесен от името на лицето, желаещо да участва в търга. Депозити, които са наредени от лице, различно от заявителя, или са наредени от заявителя, но с които посочената банкова сметка не е заверена до указаните час и дата, няма да се приемат за надлежно внесени и заявителят няма да бъде допуснат до търга.

Депозитът остава в Театъра до сключването на договор за наем. След подписването на последния депозитът се връща на лицата, които не са определени за Наемател, при спазване на нормативната регулация в ЗДС и ППЗДС.

Депозитът ще бъде върнат по банковата сметка на лицето, участник в търга, посочена в заявлението му за участие. От внасянето на депозита до неговото връщане лихва и/или обезщетение по чл.86 от ЗЗД не се начисляват и не се дължат.

7.Условия и изисквания към кандидатите за участие в търга.

7.1.До участие в търга се допускат физически и юридически лица, входирали в деловодството на ТЕАТЪРА в срок запечатан плик, съдържащ изискуемите се по тази заповед документи, както и изпълнили следните условия:

Представените документи да са подписани от лицето или от неговия законен представител. При подписване от упълномощено лице, е необходимо да се представи със заявлението и съответното пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Да е заплатен в срок определеният депозит – има се предвид банковата сметка на Театъра, посочена в тази заповед, да бъде заверена с целия размер на депозита, внесен от заявителя до определения краен срок.

Да се яви лично или чрез надлежен представител в деня и часа на търга за потвърждаване на началната тръжна цена и провеждането на търга. Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга с явно наддаване, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.

В случай че представителят на кандидата или самият кандидат е упълномощил свой представител да го представлява пред тръжната комисия, необходимо е да се представи нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

Физическото лице, желаещо да участва в търга в лично качество или като представител на някого, е необходимо да се легитимира пред комисията с оригинал на личен документ.

7.2.Заявление за участие в търга (образецът е част от тръжната документация), попълнено и подписано от заявителя или надлежен негов представител, да се подаде до 17.00 часа на 15 март 2019 година в администрацията на Драматичен театър - на ул. “Княз Александър І” 38, град Пловдив, в непрозрачен запечатан плик, върху който са изписани:

-имената или наименованието на кандидата;

-адреса му;

-посочване на основанието за входиране на плика: „Участие в търг за отдаване под наем на СО с идентификатор 56784.521.477.3.2”.

До търга ще се допускат само лицата, чиито пликове са входирани в Театъра до указания час и дата. Пликове, които са пристигнали след този час или са изпратени  по куриер, който не ги е входирал в деловодството на Театъра до крайния час на посочената дата, няма да бъдат предадени на комисията по провеждането на търга.

7.3. Ще се допуснат до участие в търга само тези лица,  които отговарят на изискванията за провеждане на тръжната процедура и в чийто плик са поставени:

 • Заявлението за участие (по образец от тръжната документация) – попълнено и подписано;
 • Проекто-договор – попълнен и подписан, като с подписването му заявителят се съгласява, че приема всичките му клаузи, че същите могат да се предоговарят само в полза на Театъра и при възникнала такава необходимост, че единственото, което трябва да се добави в договора, ще е достигнатата тръжна наемна цена и датата на сключване на договора;
 • Банково бордеро за внесен депозит от името на заявителя;
 • Квитанция за закупени тръжни книжа, издадена на името на заявителя от Театъра;
 • Декларация за оглед на имота (по образец от тръжната документация)– попълнена и подписана от заявителя;
 • Декларация-съгласие за обработка на лични данни на заявителя или на представляващото го лице по повод участието му в тръжната процедура (по образец от тръжната документация) – попълнена и подписана от заявителя;
 • Декларация по чл. 264, ал.1 от ДОПК (по образец от тръжната документация) – попълнена и подписана от заявителя;
 • Декларация, че относно заявителя не е открито производство по ликвидация или несъстоятелност (по образец от тръжната документация) – попълнена и подписана от заявителя;
 • Декларация за липса на пречки за участие в търга (по образец от тръжната документация) – попълнена и подписана от заявителя;
 • В случай че лицето, желаещо да участва в търга, е упълномощило свой представител да подпише документите, които са поставени в плика, е необходимо в същия да се приложи и нотариално заверено пълномощно, от което представителят черпи права за това.
 • Когато за участие в търга се подава заявление от юридическо лице, което не е вписано в ТР и РЮЛНЦ, същото трябва в запечатания плик да е представило и документ, удостоверяващ правосубектността, представителя му и действителните му собственици. При откриване на търга представителят на заявителя ще попълни декларация за актуалността на данните и действителния собственик.

7.4. Няма да се допуснат до участие в търга лица, които:

 • Не са изпълнили формалните условия за представяне на документи съгласно тръжната документация;

 • Макар да са представили всички изискуеми документи, то от същите става ясно, че лицето, заявило участие в търга, не отговаря на условията за провеждането му;

 • Лицата, които не са изпълнили или не са изпълнили точно задължение/задължения по договор с Театъра по тяхна вина;

 • Имат непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, както и лица, имащи изискуеми задължения към Община Пловдив;

 • Лицата, за които е открито производство по ликвидация или несъстоятелност;

 • Са „свързано лице” с друг кандидат за участие в търга.

Съгласно чл. 19а. от Закона за държавната собственост – „Свързани лица не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти - държавна собственост.”

Съгласно §1а, т.6 от ДР на ЗДС „свързани лица“ са лицата по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:

„13. (Предишна т. 11 - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; предишна т. 12, бр. 103 от 2012 г.) "Свързани лица" са:

а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.”

Съгласно § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа:

„14. (Предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; предишна т. 13, бр. 103 от 2012 г.) "Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.”

Всеки участник в търга след обявяване от председателя на комисията на лицата, входирали пликове за участие и удостоверяване, че в пликовете се съдържат изискуемите документи, удостоверяващи изискуемите изисквания за участие в тръжната процедура, ще попълни декларация за липса на свързаност, в горния смисъл, между него или представляваното от него лице и другите участници в търга. При отказ от попълване и подписване на тази декларация, участникът се отстранява от търга и депозитът му се задържа.

Ако при проверката на участващите в процедурата се установи наличие на такава свързаност и едно от двете лица не се откаже от по-нататъшно участие в процедурата, и двете лица няма да бъдат допуснати до участие в търга и депозитите им се задържат.

7.5.Всяко лице, което при входирането на плика за участие в тръжната процедура е знаело, че не отговаря на изискванията, посочени по-горе (примерно – едно и също лице е представител, собственик на капитала и т.н. на двама заявители и въпреки това е подало заявления от двете лица) няма да бъде допуснато до търга, а внесеният от него депозит ще бъде задържан от Театъра.

7.6.В залата за провеждане на търга ще бъдат допуснати само членовете на комисията, лицата, подали заявление за участие в тръжната процедура, техните законни представители или представители по пълномощие, като всяко лице ще се легитимира с оригинал на личен документ.

 1. Оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 13 февруари до 15 март 2019 година от 10.00 до 16.00 часа, само след закупуване на тръжната документация.
 2. Драматичният театър не носи отговорност за направените разходи на кандидатите за участие в търга.