Новини

Търг с явно наддаване

11 май 2018, 05:03

Драматичен театър „Н.О.Масалитинов” – Пловдив обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична държавна собственост, находящи се в град Пловдив, ул.”Княз Александър І Батенберг” №38, за използването им като ресторант, без право на самостоятелна културна програма и живо озвучаване, както следва:

1.1. “Клуб на артиста” с площ от 206 кв.м. – СО в сграда с идентификатор 56784.521.477.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив.

1.2. СО в сграда с идентификатор 56784.521.477.3.7 – за склад, с площ от 118 кв.м.

1.3. Част от вътрешния двор на Театъра, обособено пространство за разполагане на маси, определено по схема, с площ от 435 кв.м. – част от поземлен имот с идентификатор 56784.521.477.

Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска за всички обекти – 1 700(хиляда и седемстотин) лева, без ДДС.

Стъпка за наддаване – 100 лева. Депозит – 1 500(хиляда и петстотин) лева.

Участниците да са търговци с опит в ресторантьорската дейност и да не са свързани лица.

Тръжната документация се закупува от администрацията на Театъра („Княз Александър I“ 38)  всеки работен ден от 10 до 12 часа от 14 май до 19 юни 2018 година на цена от 100 лева, без ДДС. Оглед на имотите ще се извършва след закупуване на тръжна документация и съставяне на график.

Заявление за участие в търга се подава до 17.00 часа на 19 юни 2018 година в администрацията, а търгът ще се проведе на 20 юни 2018 година от 11.00 часа на същото място – ул.”Княз Александър І Батенберг” № 38, град Пловдив, съгласно тръжната документация и ППЗДС.

Допълнителна информация – в тръжната документация.