Новини

Търг с явно наддаване

23 февруари 2018, 07:46

Драматичен театър „Н.О.Масалитинов” – Пловдив обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, публична държавна собственост, находящ се в град Пловдив, ул.”Княз Александър І Батенберг” № 40, етаж 1, за използването му като магазин за промишлени стоки. Обектът е СО в сграда с идентификатор 56784.521.480.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, с площ от 38.33 кв.м., на едно ниво, с предназначение – за търговска дейност.

Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 1 400 (хиляда и четиристотин) лева без ДДС. Стъпка за наддаване – 200 лева. Депозит – 1000 (хиляда) лева, който се внася по банков път до 17 ч. на  27 март 2018 година.

Участниците да са търговци.

Тръжната документация се закупува от администрацията на Театъра („Княз Александър I“ 38)  всеки работен ден от 10 до 12 часа от 23 февруари до 26 март 2018 година на цена от 100 лева без ДДС. Оглед на имотa ще се извършва след закупуване на тръжна документация и съставяне на график.

Заявление за участие в търга се подава до 17:00 часа на 27 март 2018 година в администрацията, а търгът ще се проведе на 28.03.2018 година от 10:00 часа на същото място – ул.”Княз Александър І Батенберг” № 38, град Пловдив, съгласно тръжната документация.

Допълнителна информация – в тръжната документация.