Новини

Търг с явно наддаване

10 октомври 2023, 07:00

Драматичен театър „Н. О. Масалитинов” – Пловдив обявява, че на 27 октомври 2023
година от 14.00 часа в административната сграда на ул. “Княз Александър І” 38, в град
Пловдив, съгласно изискванията на ЗДС и ППЗДС, ще се проведе търг с явно наддаване
за отдаване под наем на СО 56784.521.477.2.1; СО 56784.521.477.3.7; част от ПИ
56784.521.477 и съоръжения в двора на Театъра, за използването им за ресторант-клуб
на артиста. Началната тръжна цена на едномесечния наем е 1 300 лева. Стъпка за
наддаване – 120 лева. Срок на договора – 5 години. Условията за участие и провеждане
на търга се намират в тръжната документация, която може да се закупи от
счетоводството на Театъра всеки работен ден от 10 до 12 часа от 12 октомври 2023
година до 26 октомври 2023 година на цена от 500 лева. Сумата не подлежи на
връщане. Депозит за участие – 1 000 лева, платен по указаната в тръжната
документация банкова сметка до края на работния ден на 26 октомври 2023 година.
Крайният срок за подаване на документите за участие е до 16.00 часа на 26 октомври
2023 година. Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и
при указаните в нея условия.