Новини

Търг с явно наддаване

14 август 2023, 07:00

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Н.О.МАСАЛИТИНОВ” ПЛОВДИВ

Оповестяване на условия за провеждане на търг

На основание чл. 44 от ППЗДС обявявам условията за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на :
1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.477.2.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-7957-05.10.2016 година на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: град Пловдив, район „Централен” на Община Пловдив, ул.”Княз Александър І” №34, етаж 1, с площ от 206 кв.м., с предназначение – за обществено хранене (кафе-ресторант), съставляващ “Клуб на артиста”, състоящ се от зала за консумация, бар-бюфет, кухня, подготвителна, миялна, преддверие, склад, гардеробна и съблекалня за персонала с тоалетна и душ, тоалетни за посетители, стълбище, на едно ниво. Имотът е разположен на първия етаж в Камерна зала (пристройка) към Драматичен театър „Н.О.Масалитинов”, съставляваща сграда с идентификатор 56784.521.477.2, с предназначение – сграда за култура и изкуство, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.477, и е при граници – вътрешен двор, друга сграда на театъра, склад-инвентар.
Имотът се отдава при следното ограничение – безпрепятствено и постоянно осигуряване на достъп от вертикална хидравлична платформа за лица с нарушена подвижност и техните придружители чрез минаващата пред „Клуба на артиста” топла връзка за осигуряване на достъпна среда към театралните зали чрез асансьор, находящ се в обекта. Възпрепятстването на този достъп и ползването на платформата и асансьора от НАЕМАТЕЛЯ с друга цел ще се счита за виновно неизпълнение на договора за наем и само по себе си е достатъчно основание за неговото прекратяване по вина на НАЕМАТЕЛЯ. На НАЕМАТЕЛЯ ще бъде предоставен ключ за заключване на асансьора в извънработното време на обекта. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да даде достъп до асансьора на ТЕАТЪРА по всяко време, в което в театъра се провеждат представления или други мероприятия, за да се осигури безпрепятствен достъп до залите на трудноподвижни хора и техните придружители.
1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.477.3.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-7957-05.10.2016 година на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: град Пловдив, район „Централен” на Община Пловдив, ул.”Княз Александър І” №34, етаж -1, с площ от 118 кв.м, с предназначение – за културна и обществена дейност - по кадастрални записвания и – за склад - по тръжна процедура, на едно ниво. Имотът е разположен на етаж -1(минус едно) от сграда с идентификатор 56784.521.477.3, с предназначение : друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.477, и е при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж СО с идентификатор 56784.521.477.3.6 и СО с идентификатор 56784.521.477.3.1, под обекта – няма, над обекта – СО с идентификатор 56784.521.477.3.1 и СО с идентификатор 56784.521.477.3.3.
Обектът има спомагателна функция на основната дейност – за склад.
1.3. Част от вътрешния двор на Театъра, обособено пространство за разполагане на маси за осъществяването на основната дейност –ресторант, като пространството е определено по схема, приложение №1 към договорa за наем. Масите трябва да са разположени на територията, без попадащите в същата стълби, подходи, съоръжения и зелени площи и така, че да не пречат на свободния достъп на лица до Театъра (има се предвид всички входове и помещения) и не засягат обособените за преминаване места. Това пространство съставлява част от поземлен имот с идентификатор 56784.521.477, находящ се в град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот е от 01.04.2021 година, с адрес на поземления имот – град Пловдив, п.к. 4000, улица „Княз Александър І” №34, с площ от 435 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, при съседни на поземления имот ПИ с идентификатори:56784.521.1344; 56784.521.1290; 56784.521.483; 56784.521.481; 56784.520.1460; 56784.521.480; 56784.521.479; 56784.521.478; 56784.521.476; 56784.521.1306.
Разполагането на маси извън приетата схема ще се счита за виновно неизпълнение на договора за наем и само по себе си е достатъчно основание за неговото прекратяване по вина на Наемателя.
1.4.Стационарен преместваем обект – Преместваеми слънцезащитни съоръжения, временен бар и обзавеждане, поставен в двора на Театъра съгласно Разрешение за поставяне №19/01.11.2018 година, издадено от Кмета на Район „Централен” на Община Пловдив.

Използването на обектите е за РЕСТОРАНТ-КЛУБ НА АРТИСТА. Категоризацията на обекта трябва да е за ресторант-клуб, обслужващ клиенти с интереси в областта на Театъра и изкуството. Дейността не трябва да възпрепятства осъществяване на дейността на Театъра. Обектите се отдават без право на самостоятелна културна програма и живо озвучаване, изрично се забравяна организирането и провеждането на каквато и да е самостоятелна културна програма(освен след предварително и изрично съгласуване и разрешение от Театъра), сценични изяви и/или музикално оформление на живо, както и музикално оформление с различна от класическа, джаз или поп музика. Нарушението на тези изисквания съставлява виновно нарушение на договора и води до неговото прекратяване по вина на Наемателя.
​Срок на договора: 5 години.
През целия срок на договора Наемателят е длъжен да прави 20%(двадесет процента)търговска отстъпка за организираните от Театъра мероприятия.
Определени са следните условия на търга:
​Търгът да се проведе на 02 октомври 2023 година от 14.00 часа в административната сграда на Драматичен театър - на ул. “Княз Александър І” 38, град Пловдив, съгласно изискванията на ЗДС и ППЗДС.
Първоначалната месечна наемна цена за всички обекти от 1 800 (хиляда и осемстотин) лева, която е началната тръжна цена на едномесечната наемна вноска. При регистрация на Театъра по ЗДДС върху достигнатия на търга месечен наем ще се начисли и ДДС.
Достигнатият на търга месечен наем ще се актуализира автоматично в началото на всеки едногодишен период (от 01 януари на всяка година) чрез увеличението му с официално обявения инфлационен индекс за страната за предходния едногодишен период. Увеличената наемна цена ще е вписана във фактурата, издадена за първия месец, следващ всеки едногодишен период. В същия месец автоматично ще се актуализира и депозита по договора, съответно на увеличения наем. Наемната цена не може да се намалява.
В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон, охрана и други.

Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:
В тридневен срок след влизане в сила на Заповедта за определяне на наемател, наемателят внася по банковата сметка на Театъра:
= гаранционна вноска в размер на трикратния размер на месечна наемна цена, достигната на търга, която обезпечава изпълнението на договора и
= първия месечен наем.
Наемната цена се заплаща за всеки месец по банковата сметка на Театъра от първо до десето число на месеца за същия.
Консумативните разходи за ел.енергия, топлоенергия, вода, телефон, охрана и др., свързани с ползването на имотите, се заплащат от наемателя на Театъра - за тези разходи, които са по партидата на Театъра или са договорени от последния, а за тези, които са договорени от Наемателя – по съответната договорка. Разходите се определят чрез съответните контролни измервателни уреди ежемесечно.
Сключването на договора за наем е следствие на точното изпълнение на горните задължения и ако същите не бъдат изпълнени изцяло и в срок, договор за наем няма да се сключи, процедурата по търга ще бъде продължена със следващия се класирал, без Театърът да дължи обезщетения на съответното лице. Последният губи платения депозит за участие в търга. Същото се отнася за всеки следващ класирал се кандидат.
Срокът на договора започва да тече от деня, следващ деня, в който са изпълнени кумулативно трите условия: заповедта за определяне на наемател да е влязла в сила, спечелилият търга да е платил в срок задълженията си, посочени по-горе, и е съставен протокол за предаването и приемането на имота.
Критерий за оценка е най-високата предложена месечна наемна цена, достигната на търга.
Стъпка за наддаване: 180 (сто и осемдесет) лева.
Специални изисквания към участниците:
В търга не могат да участват лица, които:

 • До датата на провеждането на търга са били страна по договор за наем с Театъра, по който са останали задължения или същият е бил прекратен по тяхна вина, както и лица, чиито собственици на капитала или представляващи са били собственици на капитала на юридическо лице, за което са налице пречките по тази точка, включително неограничено отговорни съдружници и членове на кооперации, както и такива, които са били в управителните органи на търговци, за които е налична горната хипотеза. Ако след определянето на Наемателя за същия се породи тази хипотеза, то това е основание за прекратяване на договора за наем без Театърът да носи вина и отговорност.
 • Лица, които не са изпълнили точно каквото и да е свое задължение към Театъра.
 • Лица, които имат непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, както и лица, имащи изискуеми задължения към Театъра и/или Община Пловдив.
  Съгласно чл. 19а. от Закона за държавната собственост – „Свързани лица не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти - държавна собственост.”
  Съгласно §1а, т.6 от ДР на ЗДС „свързани лица " са лицата по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:
  „13. (Предишна т. 11 - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; предишна т. 12, бр. 103 от 2012 г.) "Свързани лица" са:
  а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
  б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
  в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
  г) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.”
  Съгласно § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа:
  „14. (Предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; предишна т. 13, бр. 103 от 2012 г.) "Контрол" е налице, когато едно лице:
  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
  б) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
  в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.”
  Всеки участник в търга – при откриването му и след проверката от комисията за актуалността на вписванията в Търговския регистър РЮЛНЦ на заявителите, ще попълни декларация за липса на свързаност в горния смисъл, между представлявания от него търговец и другите участници в търга. Участник, който откаже да попълни декларацията, няма да бъде допуснат до участие в търга и внесеният от него депозит ще бъде задържан.
  Ако при проверката на участващите в процедурата търговци се установи наличие на такава свързаност и едно от двете лица не се откаже от по-нататъшно участие в процедурата, и двете лица няма да бъдат допуснати до участие в търга и внесеният от тях депозит ще бъде задържан. Ако и двете лица се откажат от участие в търга, депозитът ще им бъде възстановен.
  Всяко лице, което при входирането на плика за участие в тръжната процедура е знаело, че не отговаря на изискванията, посочени по-горе (примерно – едно и също лице е представител, собственик на капитала и т.н. на двама заявители и въпреки това е подало заявления от двете лица) няма да бъде допуснато до търга, а внесеният от всеки един заявител депозит ще бъде задържан от Театъра.
  Тръжната документация може да се закупи от счетоводството на Драматичен театър – Пловдив всеки работен ден от 10 до 12 часа от 30 август 2023 година до 29 септември 2023 година на цена от 500 лева.
  Тръжната документация съдържа:
  ● Акт за публична държавна собственост №9944 от 19.12.2019 година;
  ● Кадастрална скица и схеми на обектите, предмет на търга, издадени от СГКК-гр.Пловдив: Скица №15-244050-06.03.2023 година, Схема №15-244019-06.03.2023 година и Схема №15-244028-06.03.2023 година;
  ● Разрешение за ползване №ДК-07-248/07.07.2009 година на Началника на РДНСК-Пловдив;
  ● Разрешение за поставяне №19/01.11.2018 година на Кмета на Район „Централен” на Община Пловдив;
  ● Извлечение от тази заповед без имената на участниците в комисията.
  ● Заявлението за участие;
  ● Проекто-договор;
  ● Квитанция за закупени тръжни книжа, издадена на името на заявителя от Театъра;
  ● Декларация за оглед на имота;
  ● Декларация-съгласие за обработка на лични данни на заявителя или на представляващото го лице по повод участието му в тръжната процедура;
  ● Декларация по чл. 264, ал.1 от ДОПК;
  ● Декларация, че относно заявителя не е открито производство по ликвидация или несъстоятелност;
  ● Декларация за липса на пречки за участие в търга;
  ● Декларациите по ЗМИП;
  ● Декларацията за свързани лица.

Оглед на имотите да се извършва всеки работен ден 10 до 12 часа от 30 август 2023 година до 29 септември 2023 година, само след закупуване на тръжната документация и след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с господин Деликостов, Технически директор, тел. 0888679079.

Депозитът за участие в търга е 1000 лева, с който трябва да е заверена банковата сметка на Театъра в „УниКредит Булбанк” АД - BG21UNCR76303100113557 до края на работния ден на 29 септември 2023 година. Депозитът трябва да бъде внесен от името на търговеца – участник в търга. Депозити, които са наредени, но с които посочената банкова сметка не е заверена до указания срок, няма да се приемат за надлежно внесени и заявителят няма да бъде допуснат до търга.
Депозитът остава в Театъра до сключването на договор за наем. Върху него не тече лихва. След подписването на договора за наем, депозитът се връща на лицата, които не са определени за Наемател, при спазване на нормите в ЗДС, ППЗДС и тази заповед.
Депозитът ще бъде върнат по банковата сметка на търговеца, участник в търга, посочена в заявлението му за участие.

Заявление за участие в търга, попълнено и подписано от надлежен представител на търговеца, да се подаде до 16.00 часа на 29 септември 2023 година в администрацията на Драматичен театър - на ул. “Княз Александър І” 38, град Пловдив, в непрозрачен запечатан плик, на който да са надписани фирмата и ЕИК на търговеца.
До търга ще се допускат само лицата, чиито заявления са входирани в Театъра до указания час и дата. Заявления, които са изпратени чрез пощенска услуга в този срок, но не са входирани в Театъра, няма да бъдат разглеждани и заявителите няма да бъдат допуснати до търга. На такива лица депозитът за участие в търга, ако са направили такъв, ще бъде задържан.

Условия за участие в търга:
Участниците в търга да са подали в срок всички необходими документи по предходната точка, които да са подписани от законния представител на търговеца или от упълномощено от нея/него лице.
Представителят на търговеца да попълни при откриването на търга декларация за липса на „свързани лица” по смисъла, разяснен в т.8 от тази заповед.
Да са платили в срок определения депозит – има се предвид банковата сметка на Театъра, посочена в тази заповед, да бъде заверена с целия размер на депозита, внесен от заявителя до определения краен срок.
Да се явят лично или чрез надлежен представител в деня и часа на търга за потвърждаване на началната тръжна цена и провеждането на търга. Ако в деня и часа, определени за провеждането на търга с явно наддаване, не се яви представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.
В случай, че представителят на кандидата или самият кандидат е упълномощил свой представител да го представлява пред тръжната комисия, е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно.
В залата за провеждане на търга ще бъдат допуснати само членовете на комисията, лицата, подали заявление за участие в тръжната процедура, техните законни представители или представители по пълномощие, като всяко лице ще се легитимира с оригинал на личен документ. При непредставяне на оригинал на личен документ на представител на някой от кандидатите, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.

Председател на комисията по провеждане на търга: Галина Калева