Новини

Търг с явно наддаване

16 септември 2022, 08:00

Драматичен театър „Н.О.Масалитинов” – Пловдив обявява, че на 27 октомври 2022
година от 14.00 часа в административната сграда на ул. “Княз Александър І” 38, в град
Пловдив, съгласно изискванията на ЗДС и ППЗДС, ще се проведе търг с явно наддаване
за отдаване под наем на СО в сграда с идентификатор 56784.521.477.3.2, с адрес – град
Пловдив, ул. „Княз Ал. І Батенберг” №34, етаж 1, с площ 40 кв.м., с предназначение –
за търговска дейност. Началната тръжна цена на едномесечния наем е 2 080 лева без
ДДС. Стъпка за наддаване – 200 лева. Срок на договора – 5 години от датата на
сключването му. Условията за участие и провеждане на търга се намират в тръжната
документация, която може да се закупи от счетоводството на Театъра всеки работен
ден от 10:00 до 15:00 часа от 26 септември до 26 октомври 2022 година на цена от 500
лева без ДДС. Сумата не подлежи на връщане. Депозит за участие – 2 000 лева, платен
по указаната в тръжната документация банкова сметка до 15 часа на 26 октомври 2022
година. Крайният срок за подаване на документите за участие е до 16.00 часа на 26
октомври 2022 година. Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната
документация и при указаните в нея условия.