Новини

Покана за възлагане на обществена поръчка по глава 8а

14 ноември 2012, 07:26

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Драматичен театър /ДТ/ "Н. О. Масалитинов" - Пловдив, ул. "Княз Александър I" № 38, За: Кръстю Цончев Кръстев, България 4000, Пловдив, Тел.: 0887 973896, E-mail: plovdiv_theatre@mail.bg
Място/места за контакт: Драматичен театър /ДТ/ "Н. О. Масалитинов" - Пловдив
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dtp.bg.
Адрес на профила на купувача: www.dtp.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Строителство - ремонт и преустройство на отоплителна и вентилационна системи в сградата на Драматичен театър "Н.О.Масалитинов" - Пловдив" - административна и сценична част.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
45331000
Описание:
Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Демонтаж на старо оборудване, доставка и монтаж, и сервизна следгаранционна техническа поддръжка на климатична техника сплит система с мощност до 180 кW от колонен, стенен и стоящ тип, монтирани в сградата на Драматичен театър "Н.О.Масалитинов" - Пловдив - сценична и административна част, гр. Пловдив, ул. ул. "Княз Александър I" № 38.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
192000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Сграда на Драматичен театър "Н.О.Масалитинов" - Пловдив

NUTS:
BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Специализирана фирма в отопление и вентилация с реално изпълнени СМР в тази област

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
20/11/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
20/11/2012