Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

8 март 2024, 06:00

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ)
№ BG16FFPR003-2.001-0017, С НАИМЕНОВАНИЕ „КОМБИНИРАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ПО ПРОГРАМА BG16FFPR003-2.001 –
КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР - НАТФИЗ

„КРЪСТЬО САРАФОВ“

Публичните консултации с широката общественост за преминалата административно
съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) №
BG16FFPR003-2.001-0017, с наименование „Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните
изкуства с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА
ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) с ВОДЕЩ ПАРТНЬОР - НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“,
ще се проведат както следва:

 • На 12.03.2024 от 10:00 ч., в гр. Пловдив, голяма зала на Дом на културата „Борис Христов“, ул.
  „Гладстон“ 15
  Кратко резюме на концепцията:
  Основната цел на инвестициите по настоящата концепция е да се обнови и модернизира
  културната и образователната инфраструктура в 9 обекта в 6-те планови региона в страната:
 • Югозападен регион: НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“, Театър „Българска армия“, Държавен
  сатиричен театър „Алеко Константинов“ (гр. София);
 • Южен централен регион – Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ (гр. Пловдив);
 • Северозападен регион – Драматично – куклен театър „Иван Радоев“ (гр. Плевен), Драматичен
  театър Ловеч(гр. Ловеч);
 • Северен централен регион - Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ (гр. Велико
  Търново);
 • Североизточен регион – Драматичен театър – Търговище;
 • Югоизточен регион – Драматичен театър „Любомир Кабакчиев“ (гр.Казанлък).
  Изпълнението на мерките в пакет има концептуален ефект - да се работи в партньорство и да
  се интегрират различните културни обекти в една обща цел за създаване на качествени културни
  центрове. Също така, има финансов и енергиен ефект - да се придобият нови материални активи с
  екологичносъобразни подобрения. Комбинираната концепция има икономически ефекти при
  прилагането на мерките в пакет, свързан с финансовата подкрепа на културните институции; социален
  ефект, основавайки се на реализацията на творческите колективи и на публиката/местното население.
  „Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства“ адресира проблемите и
  потенциала на цялата театрална общност в страната, на преподавателите в НАТФИЗ и на студентите,
  които се подготвят за работа на сцена, за всички технически работници в този сектор на културата,
  както и за цялата на национална публика на театралното изкуство. Концепцията за ИТИ адресира
  мащабен проблем засягащ всички общини в страната.
  Линк към резюме и презентация на концепцията: https://www.eufunds.bg/bg/node/14991
  Линк към анкета: https://forms.gle/bq1bUG39auybVpKu8

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ

ЗВЕНО ЗА ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ КЪМ РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН

www.eufunds.bg

Проект „Ефективно функциониране на ОИЦ - Пловдив
през периода 2024 - 2029 г." се осъществява с
финансовата подкрепа на Програма "Техническа помощ"

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение
на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ:
oic@plovdiv.bg.
При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ –
Пловдив, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на
Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 032/262 000.

Презентация КИТИ-Натфиз