ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП „ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”

Уведомление за удължаване на срока

Протокол на комисията, определена за разглеждане и оценка на получените оферти и класиране на участниците