Antichrist

based on texts by Emiliyan Stanev

CAST

Loading...

PRODUCTION TEAM

choreography
Alexasndar Mandjukov
photography
Nikolai Bekyarski and Georgi Vachev
music
Asen Avramov
scenography and costume design
Ognyana Sarafimova
staging
Anastasiya Sabeva
scenic design
Anastasiya Sabeva and Asen Avramov