A Doll’s House

by Henrik Ibsen

Cast

Liuben Kanev , Veselina Konakchiiska , Atanas Atansov , Elena Kabasakalova , Ivaylo Hristov

Production Team

scenography and costume design Ognyana Sarafimova
staging Kris Sharkov
translation Antoniya Gospodinova