ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ

ОТ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Н. О. МАСАЛИТИНОВ” –  ПЛОВДИВ

 1. Покупката на билет от Драматичен театър-Пловдив осигурява на билетопритежателя правото да бъде зрител на представеното от Театъра или в същия сценично произведение, за което се отнася билета, като с извършването на покупката купувачът приема тези общи условия за обвързващи страните – Театъра и него, както и последващите билетопритежатели на закупените билети от съответната покупка, като се счита, че е сключил договор с Театъра при тези общи условия.
 2. Билетът съдържа следната информация – име на постановката, дата и начален час на представлението, цена на билета, избраните от зрителя ред и място в залата.
 3. Всички представления се провеждат в залите на театъра на адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I” 38, освен ако изрично не е обявено в рекламните материали и върху билета друго място на провеждане.
 4. Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетната каса.
 5. След извършване на покупката на каса или в интернет билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират възстановяване на платената за същите сума. От момента на покупката рискът от погиване или повреждане на билета е у билетопритежателя.
 6. Билетите важат единствено за заглавието и датата, изписани на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал и с ненарушени цялост и външен вид.
 7. В случай на сваляне на представление от собствената продукция на Театъра, Драматичен театър-Пловдив се задължава да предостави една от следните възможности на закупилите билети за конкретното представление за срок от две седмици след датата на сваленото представление:
  7.1. Възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за сваленото представление;
  7.2. Заверка на закупените билети за следващо представление на същия спектакъл, в случай че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;
  7.3. Заверка на закупените билети за друг спектакъл, който е от собствената продукция на Театъра, в случай че има свободни места и цената на билетите е еднаква. При разлика в цената:
  ако новият билет е по-евтин – Театърът не дължи възстановяване на разликата,
  ако наличните свободни места са по-скъпи, разликата в цената на билета е за сметка на Театъра.
  7.4. В случаите на т. 7.2 и 7.3 Театърът не гарантира презаверяването на билетите да е за същите места, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните свободни места. В случай на презаверка, на билетопритежателя се издава билет с актуалната информация за новото представление.
 8. В случай на прекъсване на започнало представление поради непреодолима сила и не по вина на Театъра и/ или негови служители, важат само условията на чл. 7, т. 2 и 3.
 9. С продажбата на билет Драматичен театър-Пловдив се задължава да предостави на билетопритежателя представяне на сценичното произведение на датата и в началния час, указани на билета.
 10. С покупката си на билет, билетопритежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:
  10.1. Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт. Не се допуска влизане на зрители в залите след началото на представленията, за да не се възпрепятства нормалното им протичане. Театърът не носи отговорност за местата Ви, ако не сте ги заели до обявения начален час.

10.2. Да не пуши в сградите на Театъра;
10.3. Да не внася храна и напитки в залите;
10.4. Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;
10.5. Да изключи мобилните си телефони по време на представлението;
10.6. Да не използва фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението;

10.7. Спектаклите в програмата на Драматичен театър Пловдив не са подходящи за деца под 12 г. Постановките или части от тях биха могли да повлияят неблагорпиятно на социалното и психическо равитие на децата под 12 години.

 1. Предоставяните от Театъра отстъпки от цените на билетите за пенсионери (за възраст) и учащи, става само лично, срещу представяне на документ, удостоверяващ правото на клиента да използва отстъпката.
 2. За всяко представление броят на местата за билети с отстъпка е ограничен.
 3. Отстъпките, предоставяни от Драматичен театър-Пловдив, важат само за собствената продукция на Театъра.
 4. Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на Театъра и се публикуват в сайта на Театъра www.dtp.bg.
 5. Неразделна част от настоящите Общи условия са Условия за обслужване на транзакции с банкови карти през интернет.

Тези общи условия важат за всички осъществени покупки на билети, продавани от Драматичен театър „Н.О.Масалитинов” град Пловдив и обвързват всяко лице, желаещо да закупи билет от Театъра от момента на покупката.

Общите условия могат да се променят едностранно от Театъра, като съответната промяна обвързва покупките, станали след датата на промяната.

 

УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИИ С БАНКОВИ КАРТИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Този документ е неразделна част от Общите условия за покупка на билети от Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“.

За Драматичен театър-Пловдив

 1. Уебсайтът www.tickets.dtp.bg е собственост на Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“, ЕИК: 000455489, със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул. „Княз Александър I Батенберг“ 38, тел.: 032 271 272 , e-mail адрес: [email protected]

Предлагани услуги и стоки

 1. В сайта www.tickets.dtp.bg се предлагат билети за театралните постановки от репертоара и програмата на Драматичен театър-Пловдив. Схемата на залата за всяко представление съдържа конкретна информация за свободните и заети места и техните цени, заглавие, жанр, начален час и продължителност, зала, в която ще се представи всяка постановка.

Ценова политика

 1. Цените на билетите за всеки спектакъл са различни и са обозначени върху зрителските места в онлайн схемите на залите. Цените са в български левове и са крайни. Не включват ДДС – продажбата на билети за сценични изкуства е освободена доставка съгласно чл. 42, ал. 1 на ЗДДС.

Лични данни

 1. Драматичен театър-Пловдив полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията в www.tickets.dtp.bg.

С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на билети.

 1. В случай че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Драматичен театър-Пловдив има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 2. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система ePay.bg, гарантираща сигурността им. www.tickets.dtp.bg не съхранява номера на банкови карти.